Første studieår

Læringsprosess i fokus.

Det første studieåret ved KiB skal gi studentene kunnskap basert på deres egne opplevelser og erfaringer. Her står studentens læringsprosess i fokus, med et stramt strukturert undervisningsopplegg der studentene jobber individuelt og i grupper.

Studentene får både helt konkrete oppgaver og utfordringer som i større grad åpner for subjektiv fortolkning fra studentenes side, med problemstillinger knyttet opp mot sansning og kreativ tenkning.

Det første året innledes ved at studentene øver seg på å stole på egne synsinntrykk. Etter hvert som studentene blir fortrolige med basiskunnskapen, fokuseres det mer på subjektive erfaringer og fortolkninger. I andre semester legges det vekt på at studenten skal gå i dialog med personlige egenskaper, preferanser og referanser som dukker opp i arbeidsprosessen.

Semestrene avsluttes med en individuell fordypningsperiode med varighet på 5–6 uker med tett oppfølging av lærer. Det gjennomføres også semesterevaluering med hver enkelt student av skolens lærere.