Måloppnåelse og Læringsutbytte

Måloppnåelse, nivå 5.2 KiB, to-årig studieløp, 4 emner/semester

Hvert emne gir 30 studiepoeng ved bestått, til sammen 120 studiepoeng ved fullført og bestått to års studium.

 1. EMNE/semester – innføring i visuelle fagområder, øyet som verktøy og informasjonskanal

Måloppnåelse:

 • utvikler grunnleggende kunnskap om visuelle virkemidler innenfor to og tredimensjonale uttrykk
 • blir aktiv i forhold til egen sansing, refleksjon og handling
 • får erfaring med tekniske løsninger
 • opparbeider praktiske ferdigheter innen ulike fagområder
 • blir orientert innen kunstfagets historie og samtid

 

 1. EMNE/semester – utprøving innen visuelle fagområder, opparbeide engasjement og åpenhet med fokus på prosess

Måloppnåelse:

 • anvender erfaringer fra første emne i selvstendig jobbing, både i eget arbeid og gruppesamarbeid
 • øker forståelsen for de visuelle virkemidlene
 • bruker relevante verktøy for å nå faglige mål
 • anvender kunnskapen innen fagområdet på en undersøkende måte
 • utvikler og driver en prosess selvstendig med tett oppfølging av lærer
 1. EMNE/semester – fordypning i selvstendig arbeidsprosess, forståelse og anvendelse av begreper på en personlig måte

Måloppnåelse

 • gjør selvstendige undersøkelser basert på emne 1-2
 • tar i bruk den visuelle erfaringen fra emne 1-2 og anvender den praktiske og teoretiske kunnskapen i kombinasjon med egne referanser og preferanser
 • undersøker materialer, teknikker og verktøy knyttet opp til eget uttrykk
 • øker sin kunnskap om fagets historie og plass i samfunnet
 • øker sin kompetanse ved bruk av ulike verktøy for dokumentasjon og presentasjon av arbeider

 

 1. EMNE/semester – presentasjon og formidling av eget visuelt uttrykk, drive frem skapende prosesser, refleksjon og kommunikasjon.

Måloppnåelse:

 • bruker aktivt erfaringen fra emne 1-3 i sin selvstendige arbeidsprosess.
 • har en reflektert dialog med medstudenter og lærere rundt den skapende kreative prosessen
 • gjør rede for valg og problemstillinger gjennom lengre faglige prosesser
 • har selvstendighet og bevissthet rundt eget uttrykk og ulike kommunikasjonsformer
 • lager prosjektbeskrivelse, planlegger og gjennomfører selvstendige prosjekter
 • har opparbeidet et visuelt- og språklig vokabular. I møte med publikum og sensor, gjør studenten rede for faglige valg og beslutninger og argumenterer for løsninger hun/han har kommet fram til

Læringsutbyttebeskrivelser, nivå 5.2 Kunstfagskoler

Etter fullført fagskoleutdanning i visuelle kunstfag ved Kunstskolen i Bergen kan studenten:

Kunnskap Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker

bruke ulike metoder, teknikker og materialer på en utforskende måtebruke relevante verktøy til å planlegge, gjennomføre, dokumentere og formidle egne kunstfaglige prosjekterkjenne til kunstfagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnetvise innsikt i egne utviklingsmuligheter

Ferdigheter Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter

beskrive og utøve kritisk refleksjon rundt faglige valg, og videreutvikle egne prosjekt under veiledningkontekstualisere egne kunstfaglige prosjekter og vurdere relevansen, ved å henvise til ulike typer informasjon, teori og fagkilderbruke fagterminologi for å beskrive og reflektere rundt egne og andres arbeidformulere prosjektbeskrivelse, søknad og kunstnerisk ståsted

Generell kompetanse Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

planlegge og gjennomføre kunstfaglige prosjekt alene og i samarbeid med andreformidle resultat av skapende prosesser i møte med et publikumutveksle faglige synspunkter og delta aktivt i kunstfaglige diskusjoner, ut fra et etisk verdigrunnlagdrive frem skapende prosesser i egen praksis