Måloppnåelse og Læringsutbytte

Måloppnåelse, nivå 5.2 KiB, to-årig studieløp, 4 emner/semester

Hvert emne gir 30 fagskolepoeng ved bestått, til sammen 120 fagskolepoeng ved fullført og bestått to års studium.

1. EMNE/semester – innføring i visuelle fagområder, øyet som verktøy og informasjonskanal

Måloppnåelse:

 • studentene utvikler en grunnleggende kunnskap om visuelle virkemidler innenfor to og tredimensjonale uttrykk
 • blir aktiv i forhold til egen sansing, refleksjon og handling
 • får erfaring med tekniske løsninger
 • opparbeider praktiske ferdigheter innen ulike fagområder
 • orienterer seg innen kunstfagets historie og samtid

 

2. EMNE/semester – utprøving innen visuelle fagområder, opparbeide engasjement og åpenhet m fokus på prosess

Måloppnåelse:

 • anvender erfaringer fra første emne i selvstendig jobbing, både i eget arbeid og gruppesamarbeid
 • øker forståelsen for de visuelle virkemidlene
 • bruker relevante verktøy for å nå faglige mål
 • anvender kunnskapen innen fagområdet på en undersøkende måte
 • utvikler og driver en prosess selvstendig under tett oppfølging av lærer

3. EMNE/semester – fordypning innen visuelle fagområder, forståelse og anvendelse av begreper på en personlig måte

Måloppnåelse

 • studenten gjør selvstendige undersøkelser basert på emne 1-2
 • tar i bruk den visuelle erfaringen fra 1. studieår og anvender den praktiske og teoretiske kunnskapen i kombinasjon med egne referanser og preferanser
 • øker kompetansen på bruk av ulike verktøy for tilvirking og dokumentasjon av arbeider
 • øker sin kunnskap om fagets historie og plass i samfunnet
 • setter seg selv og sine arbeider i en større kontekst

4. EMNE/semester – fordypning i selvstendig arbeidsprosess, eget visuelt uttrykk og kommunikasjon

Måloppnåelse:

 • studenten skal nå gjennom selvstendig jobbing aktivt bruke erfaringen fra emne 1-3
 • har en reflektert dialog med medstudenter og lærere rundt den skapende kreative prosessen
 • gjør rede for valg og problemstillinger gjennom lengre faglige prosesser
 • har selvstendighet og bevissthet rundt egen uttrykk og ulike kommunikasjonsformer
 • lager prosjektbeskrivelse, planlegger og gjennomfører selvstendige prosjekter
 • studenten har opparbeidet et visuelt- og språklig vokabular. I møte med publikum og sensor, gjør studentene rede for faglige valg og beslutninger og argumenterer for løsninger hun/han har kommet fram til

Læringsutbyttebeskrivelser, nivå 5.2 Kunstfagskoler

Kunnskap Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker

Studenten: Har kjennskap til ulike metoder, teknikker og materialer og bruker disse på en utforskende måteKan anvende relevante verktøy til å planlegge, gjennomføre, dokumentere og formidle egne kunstfaglige prosjekterKjenner til kunstfagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnetViser innsikt i egne utviklingsmuligheter

Ferdigheter Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter

Studenten: Beskriver og utøver kritisk refleksjon rundt faglige valg, og videreutvikler egne prosjekt under veiledningKontekstualiserer egne kunstfaglige prosjekter og vurderer relevansen, ved å henvise til ulike typer informasjon, teori og fagkilderBruker fagterminologi for å beskrive og reflektere rundt egne og andres arbeidKan formulere prosjektbeskrivelse, søknad og kunstnerisk ståsted

Generell kompetanse Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Studenten: Kan planlegge og gjennomføre kunstfaglige prosjekt alene og i samarbeid med andreFormidler resultater av skapende prosesser i møte med et publikumKan utveksle faglige synspunkter og delta aktivt i kunstfaglige diskusjoner, ut fra et etisk verdigrunnlagKan drive frem skapende prosesser i egen praksis