Nytt navn på utdanningstilbud

Utdanningstilbudet ved KiB endrer navn fra kunstfaglig utdanning til visuelle kunstfag

KiB har sammen med fem andre kunstfagskoler søkt NOKUT om å endre navn på studietilbudet til et felles navn for alle seks skolene. Det nye navnet er visuelle kunstfag.

NOKUT berømmer arbeidet som er lagt ned i å heve kvaliteten på de toårige fagskoleutdanningene i kunst, og oppfordrer til fortsatt tett samarbeid i FORUM-gruppen.

NOKUT har vurdert overordnet læringsutbytte i søknaden, og ser at læringsutbyttebeskrivelsene samsvarer med NKR nivå 5.2. De gjenspeiler det kunstfaglige innholdet i de toårige tilbudene. LUB-ene gir et meget godt bilde av hva undervisningen inneholder og hva studentene skal lære. Kunnskaper er beskrevet på en dekkende og konsis måte. Ferdigheter er beskrevet svært godt. Generell kompetanse er beskrevet svært godt.

Den sakkyndige gruppen ser det som en styrking og kvalitetssikring av tilbudene at de er samordnet gjennom felles overordnede LUB-er og nytt navn for alle studiene.
De mener at navnet visuelle kunstfag vil kunne bidra til økt synliggjøring og forståelse for det faglige innholdet i studiene. Navnet er dekkende for hva tilbudene inneholder og hvilket læringsutbytte som skal oppnås. Arbeidet som er lagt ned i denne samordningsprosessen er et eksempel til etterfølgelse, og vil komme studentene til gode.

Følgende skoler tilbyr fagskoleutdanning i Visuelle kunstfag:
Stiftelsen Fabrikken Asker kunstfagskole
Kunstskolen i Bergen
Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole
Kunstskolen i Rogaland
Det Tverrfaglige Kunstinstitutt AS
Stiftelsen Ålesund kunstskole

Alle skolene er medlem i FORUM for kunstfaglig utdanning. Søknaden med navneendring på studietilbud har vært sendt i felleskap til NOKUT.